Träff för modulrallare i Stockholm

Ett fyrtiotal moduler monterades samman av modulgruppen ”Förenade N-skala i Storstockholm” i samband med deras sommarträff. Då man haft möjligheten att låna en lokal som inte användes under sommaren kom träffen att pågå under två veckor.

Text & foto: Henrik Ekström

Från början var det meningen att FNISS sjätte träff skulle äga rum under våren 2006, men tidsbrist bland deltagarna gjorde att man sköt arrangemanget till sommaren när fler hade tid att träffas. Då man lånat en sporthall på en skola som stängt för sommaren, öppnades möjligheten för gruppen att låta modulerna vara monterade på plats under två veckor och att ägna mer tid till att köra med tågen.

Anläggningen man byggt upp bestod av 44 moduler, 33 av dem bildade en hundbensbana på ca 80 meter, medan de resterade 11 modulerna utgjordes av utdragsspår, påställningsspår och en större uppställningsbangård.

Hela anläggningen var indelad i fyra sektioner för matning av körström från en centralbooster. Då ungefär hälften av deltagarna använder körkontroller från Digitrax och de andra använder Lenz eller Roco har man hittills monterat separata kablage på modulanläggningen i samband med träffar. Genom att vid centralboostrarna från Lenz och Digitrax skifta några kablar kan man således bereda möjligheten för alla deltagare att periodvis få använda sin egen körutrustning.

Under dagarna när man hade trafik på anläggningen skiftade tågen och epokerna med alltifrån ett litet ånglok med några få vagnar till långa amerikanska systemtåg med fyra lok och 68 godsvagnar eller ett Rc-lok med 40 godsvagnar.

I samband med FNISS-träffar får deltagare och besökare rösta fram den bästa modulen och denna gång vann Fnissåsens Bruk som började byggas hösten 2004. Avsikten med den återkommande tävlingen och det medföljande vandringspriset är att stimulera deltagarna till att utveckla och detaljera sina moduler.


Några av deltagarna vid en av de organiserade körningarna.


De båda bilderna ovan visar modulernas placering i sporthallen.


Ett av de kortare tågen på modulanläggningen.


De flesta moduler har skyltar med modulens namn. Bilden visar Obygden som började byggas 2004.


En stor lokstation med en mängd modeller uppställda.

FAKTA
Förenade N-skala i Storstockholm, förkortat FNISS, grundades i samband med Hobbymässan 2004 då de två Stockholmsklubbarna JS-Järnvägssällskapet och SLAMRA deltog med varsin modulanläggning i N-skala. Man konstaterade att man hade en del gemensamt och samarbetet FNISS hade skapats.

Totalt är det femton modellrallare som är engagerade i FNISS. Dessa tar med sig sina egna moduler till de träffar som FNISS arrangerar. Fler har i samband med visningarna visat sitt intresse för att bygga moduler i N-skala så det är inte omöjligt att antalet moduler på sikt kommer öka.

Räknar man med de moduler som idag är under konstruktion har man redan nu ett sextiotal moduler bland deltagarna i FNISS. Även om förebilden till landskapen på modulerna varierar från amerikansk prärie till europeisk storstad så är modulerna i huvudsak konstruerade i enlighet med en amerikansk standard som heter ”oNetrak”. Med specialbyggda övergångsmoduler är det dock möjligt att ansluta moduler som byggts efter andra standarder till de modulanläggningar FNISS bygger vid sina träffar.

Det viktiga är att samtliga moduler håller samma höjd. Inom FNISS har man kommit överrens om att avståndet från golvet till rälsens överkant skall vara 1015 mm.

Vill du veta mer om FNISS och deras verksamhet så gå in på deras hemsida där det finns mer information. Där presenterar man mer om moduler i N-skala och inom kort även mer om kommande träffar under hösten och vintern. www.fniss.se